Treehugger

Sertifisering og utdanning

Siden midten av 2010 har et omfattende arbeid pågått for å sertifisere Mekonomens virksomhet i Sverige i overenstemmelse med ISO 14001 (miljø), OHSAS 18001 (arbeidsmiljø) og ISO 9001 (kvalitet). Hensikten er å integrere ledelsessystemer i ordinær virksomhet for å lette og effektivisere arbeidet. I løpet av 2012 har samtlige butikker i Sverige og drøyt 70 verksteder gjennomgått utdanning innen alle tre sertifiseringsområdene.

Internrevisjon

For å sikre at kompetansenivået forblir høyt etter sertifiseringen gjennomføres revisjoner. Innen Mekonomen har vi et titalls internrevisorer som i løpet av året gjennomførte drøyt 200 revisjoner i butikknettet og på verksteder. Eksterne revisjoner gjennomføres også kontinuerlig av uavhengige revisjonsvirksomheter. Ved de eksterne revisjonene som ble gjennomført i 2012 ble det identifisert svært få avvik.

Miljøvennlige produkter

Vi har i dag et stort tilbud av miljøvennlige produkter.